Miami Ice / 2011

miami ice

Miami Ice / 2011
acrylic on canvas
140X120 cm
© LuLúxpo